Privātuma politika

Datu pārzinis Mango Insurance, SIA, reģistrācijas Nr. 40203490873, juridiskā adrese: A. Čaka iela 70-50, Rīga (turpmāk tekstā - MANGO vai mēs), atzīst un augstu vērtē savu klientu (turpmāk tekstā - Klienti vai Jūs) privātumu un personas datu aizsardzību, tāpēc, lai Jūs iepazīstinātu ar mūsu personas datu aizsardzības standartiem, esam sagatavojuši šo Privātuma politiku (turpmāk - Politika), kurā esam detalizēti aprakstījuši, kādus personas datus mēs apkopojam un kā tos apstrādājam.

Ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt Politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat Datu pārzinim piederošu vietni vai sniedzat tai savus personas datus, Jūs piekrītat šajā Politikā aprakstītajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni, neizmantojiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus un nesniedziet mums savus personas datus.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst iesniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu vietni vai jebkādā citā veidā. Ja esat persona, kas jaunāka par 16 gadiem, pirms personas informācijas iesniegšanas Jums ir jāsaņem sava vecāka vai cita likumīgā aizbildņa piekrišana.

Politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie definēti ES Vispārīgajā datu aizsardzības Regulā Nr. 2016/679 (turpmāk – GDPR).

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt šo Politiku. Jūs vienmēr varat atrast jaunāko Politikas versiju MANGO tīmekļa vietnē mangouw.eu (turpmāk - Vietne), un, ja Politika būtiski mainīsies, mēs papildus informēsim Jūs ar paziņojumu.

1. UZ KĀ PAMATA MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

MANGO vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

MANGO apstrādā Klientu personas datus uz šāda pamata:

• Uz piekrišanas pamata, ko izsaka ar Jūsu aktīvām darbībām, tas ir, sazinoties ar mums un sniedzot personas datus, reģistrējoties jaunumu saņemšanai vai citām aktīvām darbībām;

• Par līgumu, vienošanās vai līdzīgu dokumentu slēgšanu, izpildi, administrēšanu, apmaiņu;

• Mūsu leģitīmo interešu īstenošanai (piemēram, vietnes administrēšanai un tās pareizas darbības nodrošināšanai);

• Lai izpildītu ar likumu mums uzliktos pienākumus.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDE AR MĒRĶI SNIEGT PAKALPOJUMUS UN SLĒGT LĪGUMUS

MANGO vāc un apstrādā Jūsu personas datus šādiem mērķiem: lai sazinātos ar Jums, lai noslēgtu vai izpildītu dažādus pārdošanas vai citus pakalpojumu līgumus (turpmāk - Līgumi), ko Klients noslēdzis ar MANGO.

Iepriekš norādītajiem mērķiem un pamatojumam tiek vākti un apstrādāti šādi Klienta dati: vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese, dzimšanas datums/juridiskās personas reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs un cita informācija, kas saistīta ar pirkšanu-pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar noslēgto līgumu (piemēram, iegādātie pakalpojumi, cena utt.).

MANGO saņem datus no paša Klienta, Klienta pārstāvjiem vai MANGO sadarbības partneriem.

MANGO glabā šo personu personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, darījuma attiecības vai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams to apstrādes mērķu sasniegšanai, kā arī saskaņā ar šo datu uzglabāšanas prasībām, tiesību aktos noteikto datu veidu, juridisko prasību celšanas vai aizstāvības noilguma termiņiem, un, ja tādi tika noteikti - tik ilgi, cik nepieciešams šim nolūkam.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀ MĀRKINGA NOLŪKĀ

MANGO apstrādā Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos pēc Jūsu nepārprotamas piekrišanas saņemšanas šādai datu apstrādei. Tiešā mārketinga nolūkos mēs apstrādājam šādus personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese.

Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos var apstrādāt šādos veidos:

• Jūs varat saņemt jaunumus e-pastā par mūsu un mūsu partneru saistīto uzņēmumu piedāvājumiem;

• Jūs varat saņemt personīgos pārdošanas zvanus, kas pielāgoti Jūsu vajadzībām pa tālruni;

• saņemt pa pastu vai tālruni pieprasījumu sniegt atsauksmes par pakalpojumiem un/vai produktiem, ko Jums sniedzam mēs vai mūsu partneri, saistītie uzņēmumi.

MANGO saņem datus no paša Klienta, kad tas reģistrējas jaunumu vai citas reklāmas informācijas saņemšanai, kā arī no citiem MANGO grupas uzņēmumiem vai sadarbības partneriem, kad Klients reģistrējas, lai saņemtu jaunumus par jebkuriem MANGO piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu tiešā mārketinga saziņas. To var izdarīt, noklikšķinot uz īpašās saites mūsu sūtīto ziņojumu apakšā, atsūtot mums e-pastu uz info@mangouw.eu vai zvanot pa tālruni +371 6111 2162.

Mēs varam sadarboties ar trešajām personām, piemēram, tiešsaistes reklāmdevējiem un reklāmu biržām, lai rādītu reklāmas tiešsaistē, un mēs varam sadarboties ar trešo personu analītikas pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu mums un/vai trešajām personām informāciju par trešo personu tīmekļa vietņu apmeklēšanu, reklāmu un mūsu satura skatīšanos.

Dati par Jūsu darbībām internetā var tikt vākti, lai mēs, mūsu partneri (saistītie uzņēmumi) vai trešās personas vēlāk varētu attēlot saturu, kas atbilst Jūsu individuālajām interesēm (sīkāku informāciju skatiet sadaļā Sīkdatņu politika).

Personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiks apstrādāti piecus gadus no to iesniegšanas datuma MANGO.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDE PIEPRASĪJUMA ADMINISTRĒŠANAS NOLŪKĀ

MANGO apstrādā Jūsu personas datus, kad iesniedzat tai pieprasījumu (atlīdzības pieteikumu un/vai sūdzību) pa e-pastu, pastu vai klātienē.

MANGO apstrādā Jūsu personas datus noteiktajos gadījumos:

• lai administrētu pieprasījumus un/vai sūdzības, nodrošinātu mūsu pakalpojumu kvalitāti;

• Jūsu vēlmēm un vajadzībām atbilstoša piedāvājuma sagatavošanai;

• pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, ko Jūs paužat ar savu rīcību, iesniedzot pieprasījumu un/vai sūdzību.

MANGO uzglabās Jūsu sniegtos personas datus, kas apstrādāti, lai administrētu pieprasījumus un/vai sūdzības, nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti tik ilgi, kamēr būs nepieciešams izskatīt Jūsu pieprasījumu un/vai sūdzību un atbildēt uz to, kā arī saskaņā ar šāda veida dokumentu glabāšanas prasībām, kas noteiktas likumdošanā, noilguma termiņos juridisko prasību pierādīšanai vai aizstāvēšanai, un, ja tādas tika izvirzītas - tik, cik nepieciešams šim nolūkam.

5. MANGO IZPILDĪTĀJU, VIESU, CITU PERSONU PERSONAS DATU APSTRĀDE

MANGO apstrādā dažādu kategoriju datu subjektu (piemēram, klientu, darījumu partneru, piegādātāju, citu darījuma pušu, kā arī to darbinieku, pārstāvju un aģentu, citu personu, kas apmeklē MANGO telpas) personas datus. Šādi dati (vārds, uzvārds, darba vieta, amats, kontaktinformācija) tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem un uz tiem atbilstoša pamata:

• Nodibinot, uzturot un attīstot biznesa, profesionālās vai citas tiesiskās attiecības ar MANGO minētajām personām;

• Slēdzot, izpildot, administrējot darījumus, līgumus un vienošanās;

• Organizējot un reģistrējot personas apmeklējumu MANGO, nodrošinot pagaidu piekļuves karti, aizpildot viesu žurnālu;

• MANGO un ar to saistīto grupas uzņēmumu leģitīmo interešu attīstīšana un nodrošināšana;

• MANGO aizstāvoties pret tiesas prāvām un prasībām, kas celtas pret to;

• MANGO, pildot savus pienākumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Grupas iekšējās administrēšanas un vadības nolūkos MANGO apstrādā grupas uzņēmumu darbinieku datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, amatu, kontaktinformāciju).

MANGO glabā šo personu datus tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, darījuma attiecības vai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams to apstrādes mērķu sasniegšanai, kā arī saskaņā ar šo datu uzglabāšanas prasībām.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE DARBINIEKU ATLASES MĒRĶIM

Saņemtos personas datus mēs apstrādājam personāla atlases nolūkos, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kas izteikta, iesniedzot šos datus, un glabājam tos līdz konkrētās atlases beigām. Lai izvērtētu Jūsu kandidatūru, mēs varam sazināties ar Jūsu bijušajiem darba devējiem, lai saņemtu ieteikumus un lūgtu informāciju par Jūsu kvalifikāciju, profesionālajām spējām un profesionālajām īpašībām. Mēs varam lūgt šādu informāciju no Jūsu pašreizējā darba devēja tikai pēc Jūsu atsevišķas piekrišanas saņemšanas. Mēs arī atzīmējam, ka mēs varam pārbaudīt Jūsu publiski publicētos datus profesionāliem nolūkiem (piemēram, LinkedIn vai līdzīgi profesionālie portāli).

Ja pēc Jūsu kandidatūras izskatīšanas mēs izvēlamies kandidātu, kas labāk atbilst mūsu prasībām, mēs varam lūgt atsevišķu Jūsu piekrišanu, lai saglabātu atlases laikā iegūtos Jūsu personas datus un izmantotu tos citu personāla atlases veikšanai un saziņai ar Jums par šo. Ja saņemsim no Jums šādu piekrišanu, mēs glabāsim Jūsu augstāk norādītos personas datus ne ilgāk kā divus gadus no piekrišanas saņemšanas dienas. Kad esat devis šādu piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, neietekmējot uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja izmantosiet šīs tiesības, mēs nekavējoties veiksim pasākumus, lai iznīcinātu Jūsu personas datus.

Ja MANGO vai darba meklēšanas vietnēs redzat atbilstošu darba sludinājumu, aicinām pieteikties, izmantojot sludinājumā norādīto kontaktinformāciju.

7. MANGO AKCIONĀRU, LABUMA GUVĒJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

MANGO savās darbībās apstrādā savu akcionāru un labuma guvēju personas datus:

• vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija;

• informācija par pieejamajām akciju īpašumtiesībām, izmaksātajām dividendēm, samaksātajiem nodokļiem;

• informācija par dalību MANGO aktivitātēs, akcionāru sapulcēm, pieņemtajiem lēmumiem.

Dati tiek apstrādāti iekšējās administrēšanas nolūkos, lai izpildītu MANGO piemērojamos juridiskos pienākumus, kas saistīti ar MANGO akcionāru datu reģistrāciju un apstrādi, akcionāru sapulču sasaukšanu, akciju uzskaiti, kā arī kā, lai izpildītu nodokļu un citus pienākumus, kas attiecas uz MANGO un datu subjektiem.

MANGO akcionāru un labuma guvēju personas datu apstrāde ir obligāta tiesību aktos noteikta prasība. Datus var apstrādāt arī, izpildot līgumu ar akcionāru vai labuma guvēju, ar viņu piekrišanu vai īstenojot MANGO likumīgās intereses (iekšējā administrācija).

Papildus personas datiem, ko persona sniedz pati vai ar savu pārstāvju starpniecību, MANGO saņem arī personas datus, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, amatu, citu kategoriju datus, no publiskiem reģistriem un citiem tiesiskiem avotiem, ja tam ir tiesisks pamats.

MANGO glabā savu akcionāru un labuma guvēju personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams to apstrādes mērķu sasniegšanai, kā arī saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām šāda veida datu uzglabāšanas prasībām. Tāpat mēs ievērosim noilguma termiņus juridisku prasību celšanai vai aizstāvēšanai, un, ja šādas prasības tiks izvirzītas, tad personu datu apstrāde tiks veikta pēc vajadzības šo nolūku realizēšanai.

8. MANGO VADĪBAS STRUKTŪRAS UN TO DALĪBNIEKU DATU APSTRĀDE

MANGO apstrādā individuālo un koleģiālo pārvaldes institūciju un to locekļu (vadītāju, valdes locekļu) personas datus:

• vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, amats, kontaktinformācija;

• informācija par iespējamiem interešu konfliktiem, tai skaitā ieņemamajiem amatiem citos uzņēmumos;

• informācija par ieņemamajiem amatiem uzņēmumā MANGO.

MANGO augstākminētos personas datus apstrādā iekšējās administrēšanas nolūkos, lai izpildītu uz to attiecināmās tiesiskās saistības, kas saistītas ar MANGO vadības institūciju veidošanu (vadītāju iecelšana, valdes izveidošana), darbības organizēšanu, individuālo un koleģiālo vadības institūciju, individuālo un koleģiālo pārvaldes institūciju un to dalībnieku datu iesniegšanu publiskajos reģistros, ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasību piemērošanu (piemēram, prasība norādīt datus individuālo un koleģiālo vadības institūciju un to dalībnieku gada pārskatā), Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma ievērošanu, kā arī citu saistīto tiesību aktu prasību piemērošanu. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos MANGO var apstrādāt ar personu cieši saistītu personu, ģimenes locekļu datus.

MANGO individuālo un koleģiālo pārvaldes institūciju un to biedru personas datu apstrāde ir obligāta tiesību aktos noteikta prasība. Datus var apstrādāt arī, pildot līgumu ar pārvaldes institūcijas locekli, ar viņu piekrišanu vai īstenojot MANGO leģitīmās intereses (iekšējā administrācija).

Papildus personas datiem, ko persona sniedz pati vai ar savu pārstāvju starpniecību, MANGO saņem arī personas datus, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, amatu, citu kategoriju datus no publiskiem reģistriem un citiem tiesiskiem avotiem, ja tam ir tiesisks pamats.

MANGO glabā pārvaldes institūciju un to biedru personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams to apstrādes mērķu sasniegšanai, kā arī saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām šāda veida datu uzglabāšanas prasībām. Tāpat mēs ievērosim noilguma termiņus juridisku prasību celšanai vai aizstāvēšanai, un, ja šādas prasības tiks izvirzītas, tad personu datu apstrāde tiks veikta pēc vajadzības šo nolūku realizēšanai.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE TĪMEKĻVIETNĒ

Gadījumā, ja Jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni, MANGO var apstrādāt apmeklētāja IP adresi, tīkla un atrašanās vietas datus, ja tos nodrošina apmeklētājs. Dati tiek vākti ar sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju palīdzību, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu.

10. SĪKDATNES

Kas ir sīkdatnes?

Kad Jūs apmeklējat tīmekļvietni, mēs vēlamies nodrošināt saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas Jūsu vajadzībām. Tam nepieciešamas sīkdatnes – mazi teksta faili (aizņem līdz pat vairākiem KB), kurus interneta pārlūkprogramma ievieto Jūsu datorā, planšetdatorā vai citā viedierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni. Tie ļauj vietnei saglabāt tādus datus kā:

• savienojuma dati (pieslēdzošās ierīces IP adrese, savienojuma laiks, pilsēta, no kuras tiek izveidots savienojums);

• pārlūkprogrammas veids;

• demogrāfiskie dati (vecuma grupa, dzimums, profesionālais vai ģimenes stāvoklis);

• dati par to, kā pārlūkojat vietni (kuras vietnes lapas apmeklējat, kuri produkti Jūs interesē utt.).

Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūs kā iepriekšēju noteiktas vietnes apmeklētāju, saglabāt Jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu, paātrināt meklēšanu vietnē, veidot ērtu un draudzīgu vietnes vidi, kā arī efektīvāk un drošāk pasniegt to. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt netraucētu vietnes darbību, ļauj uzraudzīt vietnes apmeklējumu ilgumu un biežumu, un apkopot statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu.

Izmantojot sīkdatņu apkopoto informāciju par Jūsu darbībām vietnē, mēs varam sadarboties ar analītisko pakalpojumu sniedzējiem, kas mums un/vai trešajām personām sniegs un palīdzēs izvērtēt informāciju par šādu reklāmu izmantošanu trešo personu vietnēs un viedokļus par reklāmu un saturu.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu mērķis ir izmantot sīkdatnes, lai:

• nodrošinātu efektīvu un drošu vietnes darbību; mēs izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu mūsu drošības līdzekļus, kas palīdz atklāt un identificēt neatbilstošu uzvedību mūsu vietnē;

• nodrošinātu visu tīmekļa vietnes funkciju pareizu darbību, piemēram, atlīdzību pieteikšana, saziņas lapas aizpildīšana utt.;

• uzlabotu vietnes veiktspēju; uzraugot sīkdatņu izmantošanu, mēs varam uzlabot vietnes un elektronisko pakalpojumu darbību, attīstīt esošos pakalpojumus, uzlabot funkcionalitāti; analizēt veiktspēju, kad apmeklējat mūsu vietni no citām vietnēm vai ierīcēm;

• atpazītu atkārtotus vietnes apmeklētājus; tie palīdz apmeklētājiem parādīt pareizo informāciju, atcerēties viņu personīgos iestatījumus;

• analizētu Jūsu paradumus - lai mājas lapas darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām un vēlmēm, piemēram, nodrošinot, ka Jūs viegli atrodat visu, ko meklējat;

• mērītu uz mūsu vietni nosūtītās informācijas un datu plūsmu; mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu statistikas datus par vietnes apmeklējumu skaitu un elektronisko pakalpojumu izmantošanu;

• lai nodrošinātu reklāmu vai saturu konkrētai pārlūkprogrammai, veidojot dažādas mērķa grupas; mērķtiecīgam mārketingam, reklāmai; izmantojot sīkdatnes, mēs varam izmantot iegūto informāciju, lai rādītu atbilstošu reklāmu gan mūsu vietnē, gan ārpus tās.

Kā sīkdatnes tiek izmantotas reklāmas nolūkos?

Reklāmas sīkdatnes un citas reklamēšanas tehnoloģijas, piemēram, pikseļi un tagi, palīdz mums efektīvāk piegādāt reklāmas ziņojumus. Tie arī palīdz mums nodrošināt izpēti un ziņojumus reklāmdevējiem, izprast un uzlabot mūsu pakalpojumus, kā arī zināt, kad saturs Jums ir parādīts.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, var tikt izveidotas ilgtermiņa sīkdatnes, kas paliek Jūsu datorā pēc tam, kad esat izrakstījies, un tiks izmantotas, kad atkārtoti apmeklēsiet mūsu vietni; tās ir derīgas un netiek dzēstas pēc tīmekļa vietnes pārlūkošanas pabeigšanas, un/vai īstermiņa (sesijas) tipa sīkdatnes, kurām beidzas derīguma termiņš un kuras tiek izdzēstas pēc vietnes pārlūkošanas pabeigšanas.

Visas mūsu izmantotās sīkdatnes tiek izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu, izņemot nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Jūs varat izteikt savu piekrišanu, noklikšķinot uz pogas "Es piekrītu visām sīkdatnēm" sīkdatņu joslā, kas parādās vietnes lapas apakšā. Pirms piekrišanas varat izvēlēties, kādus sīkdatņu veidus vēlaties saglabāt, noklikšķinot uz pogas "Sīkdatņu iestatījumi".

Zemāk mēs uzskaitām vietnē izmantotās sīkdatnes pēc to veidiem, apraksta, izveidošanas brīža, apkopotajiem datiem un derīguma termiņa.

Sīkdatņu veidi

Mūsu vietne var izmantot šāda veida sīkdatnes:

Nepieciešamās tehniskās sīkdatnes

Šīs vietnē esošās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs varētu pārlūkot un izmantot vietnes funkcijas, piemēram, lai sesijas laikā atcerētos veidlapās ievadīto informāciju, piekļūtu mūsu vietnes aizsargātajām zonām. Bez šīm sīkdatnēm nebūtu iespējams nodrošināt noteiktus vietnes pakalpojumus vai arī tā nedarbotos tik funkcionāli labi, kā vajadzētu. Šī iemesla dēļ nav iespējams atteikties no nepieciešamajām tehniskajām sīkdatnēm.

Funkcionālās sīkdatnes

Izmantojot šīs sīkdatnes, vietnes apmeklētāji var izvairīties no iestatījumu maiņas ikreiz, kad viņi apmeklē vietni. Šīs sīkdatnes palīdz atcerēties Jūsu izvēli un iestatījumus (piemēram, valodu). Funkcionālās sīkdatnes atceras arī Jūsu veiktās izmaiņas, kā arī citas darbības, piemēram, kad Jūs atstājat komentāru vietnē (ja šāda iespēja tiek nodrošināta). Funkcionālās sīkdatnes neizseko Jūsu darbības citās vietnēs.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes mums parāda, vai Jūs jau esat apmeklējis vietni. Šīs sīkdatnes palīdz mums izsekot lietotāju skaitu un viņu apmeklējumu biežumu. Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par vietnes lietošanu un palīdz uzlabot vietnes veiktspēju. Piemēram, analītiskās sīkdatnes var parādīt, kuras lapas tiek apmeklētas visbiežāk, palīdzēt reģistrēt vietnes darbības traucējumus utt.

Mērķtiecīgas (reklāmas) sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj mums reģistrēt Jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, lapas, kuras apmeklējāt iepriekš, un saites, kurām sekojāt. Mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu Jums reklāmas, kas atbilst Jūsu interesēm. Reklāma — mērķtiecīgas mārketinga sīkdatnes - informē mūs, vai esat jau redzējis reklāmu un cik ilgs laiks ir pagājis kopš tās redzēšanas. Mēs varam izmantot trešo personu iestatītās sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums piemērotāku reklāmu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksti:

Mūsu sīkdatnes

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes veids Izveidošanas laiks Darbības beigas

PHPSESSID būtiska tehniska sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā līdz sesijas beigām

_hjIncludedInSample funkcionāla sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā līdz sesijas beigām

_fbp funkcionāla sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 3 mēneši

_ga analītiska sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 2 mēneši

_gat analītiska sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 1 diena

_gid funkcionāla sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 1 diena

_hjid funkcionāla sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 1 gads, ja vērtība netiek mainīta

Trešo personu sīkdatnes

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes veids Izveidošanas laiks Darbības beigas

uid (. adform.net ) Mērķtiecīga mārketinga sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 2 mēneši

cid (. adform.net ) Mērķtiecīga mārketinga sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 2 mēneši

fr (. facebook.com ) Mērķtiecīga mārketinga sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā 3 mēneši

tr (. facebook.com ) Mērķtiecīga mārketinga sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā līdz sesijas beigām

r/ collection ( doubleclick.net ) Mērķtiecīga mārketinga sīkdatne pirmā apmeklējuma laikā līdz sesijas beigām

Trešo personu sīkdatnes un spraudņi (angļu val. plug-in)

Dažas sīkdatnes tīmekļa vietnē nodrošina citas personas – trešās personas (piemēram, reklāmas un analītikas pakalpojumu sniedzēji). Šīs trešās personas izmanto savas sīkdatnes, lai analizētu, cik un kā apmeklētāju apmeklēja vietni, no kurām citām vietnēm viņi nonāca vietnē, uz kurieni pārgāja tālāk utt. Uzņēmumi, kas izveido un izmanto šādas sīkdatnes, piemēro tās savas politikas ietvaros, un mums nav nekādas ietekmes uz šādu sīkdatņu izveidi vai uzglabāšanu. Citas trešo personu sīkdatnes un spraudņi - atsevišķās interneta vietnes lapās arī citi subjekti (piemēram, sociālo tīklu pārvaldnieki) - var izmantot savas sīkdatnes, kas paredzētas, lai pielāgotu to izveidotās programmas vai lietojumprogrammas Jūsu vajadzībām. Mēs pārvaldām šo sīkdatņu apkopoto un pārsūtīto informāciju to vākšanas un pārsūtīšanas laikā kopā ar to īpašniekiem kā kopīgi pārvaldītāji, taču mēs nekontrolējam un neesam atbildīgi par to, kā viņi turpmāk pārvaldīs un izmantos Jūsu informāciju. Sīkdatņu darbības specifikas dēļ mums nav piekļuves šo sīkdatņu pārsūtītajai informācijai, tāpat kā citām struktūrām nav piekļuves informācijai, ko apkopo mūsu iestatītās sīkdatnes.

Mūsu vietne izmanto šīs trešo personu sīkdatnes un/vai spraudņus (angļu val. plug-in):

• "Adform" sīkdatnes (Adform analītiskais/reklāmas pakalpojums);

• “Facebook Pixel” (Facebook analītiskais pakalpojums) un Facebook sīkdatnes.

Par to, kā šie uzņēmumi izmanto sīkdatņu apkopoto informāciju, varat uzzināt savās privātuma politikās vai tieši sazinoties ar tiem.

FacebookPixel

Mūsu vietnē tiek izmantoti nelieli JavaScript koda fragmenti, kas ir iestrādāti visās mūsu vietnes lapās. Šiem koda bitiem, kurus sauc par pikseļiem, ir daudz funkciju, ar to palīdzību mēs apkopojam informāciju par Facebook reklāmu klikšķiem un apmeklētājiem, kuri ar viņu palīdzību apmeklējuši vietni, informāciju par vietni, kurā šāda reklāma tika ievietota un no kuras apmeklētājs iekļuva vietnē, apmeklētāja pārlūkprogrammas informācija un IP adrese un apmeklētāja klikšķi utt. darbības vietnē.

Sīkdatņu pārvaldība un dzēšana

Kad izmantojat savu pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad tiek nosūtīta sīkdatne. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, pārbaudiet tās palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkdatņu vadīklas.

Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet daudzās pārlūkprogrammās pieejamo vienkāršo procedūru, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas: Chrome ; Firefox ; Internet Explorer ; Edge ; safari ; Opera .

Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ un http://www.youronlinechoices.com/.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt Jūsu interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

11. DATU APSTRĀDĀTĀJS UN CITI DATU SAŅĒMĒJI

MANGO izmanto noteiktus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus), lai apstrādātu Jūsu personas datus.

Šādi datu apstrādātāji ir: subjekti, kas sniedz datu apstrādes pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz datu centru pakalpojumus, uzņēmumi, kas veic interneta pārlūkošanas vai interneta darbības analīzi, uzņēmumi, kas veido, nodrošina, atbalsta un izstrādā programmatūras, uzņēmumi, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, sniedz informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz sakaru, drošības, personāla atlases, zvanu pakalpojumus un citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem Jūsu personas dati tiek izpausti tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams to pakalpojumu sniegšanai.

Ja ir pietiekams tiesiskais pamats (piemēram, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai vai izpildei ar Jums, un kad esat bijis pienācīgi informēts par šādu datu pārsūtīšanu, tas nepieciešams noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību īstenošanai), dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem, MANGO grupas uzņēmumiem un citām līgumslēdzējpusēm.

Tiesību aktos paredzētos gadījumos mums ir jānodod Jūsu personas dati valsts uzraudzības iestādēm.

MANGO informē, ka atsevišķi Jūsu vietnes apmeklējuma dati (IP adrese, sīkdatnes, Jūsu izmantotās pārlūkprogrammas tehniskā informācija, cita informācija, kas saistīta ar pārlūkprogrammas darbību un vietnes pārlūkošanu) var tikt nodoti vai padarīti pieejami uzņēmumiem, kas darbojas gan Eiropas Ekonomiskajā zonā, gan ārpus tās (piemēram, kad mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu, Google Ireland var pārsūtīt informāciju Google grupas uzņēmumiem, kas darbojas ASV). Atgādinām, ka personas dati ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas var tikt pakļauti mazākai aizsardzībai nekā Eiropas Ekonomiskajā zonā, taču mēs rūpīgi izvērtēsim apstākļus, kādos Jūsu dati tiks apstrādāti un uzglabāti pēc nodošanas augstāk minētajām struktūrām.

Jūsu personas dati var tikt sniegti citiem datu saņēmējiem tikai tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

12. DATU UZGLABĀŠANAS PERIODS

Jūsu personas dati var tikt glabāti ilgāk, nekā norādīts iepriekš:

• lai MANGO spētu aizstāvēties pret prasībām, pretenzijām vai tiesas prāvām un īstenot savas tiesības;

• ja pastāv pamatotas aizdomas par prettiesisku darbību, kas ir izmeklēšanas priekšmets;

• ja Jūsu dati ir nepieciešami, lai pareizi atrisinātu strīdu vai sūdzību;

• ja tas ir saistīts ar informācijas sistēmu darbību un uzturēšanu vai tamlīdzīgi - tiks izgatavotas rezerves kopijas;

• citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

13. JŪSU TIESĪBAS

Attiecībā uz Jūsu personas datiem piemērojamo tiesību aktu paredzētajā apjomā, gadījumos, kārtībā un nosacījumos, ņemot vērā piemērojamos ierobežojumus, Jums ir šādas tiesības:

• iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;

• pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu;

• pieprasīt dzēst savus personas datus vai ierobežot savu personas datu apstrādi;

• pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu citam datu pārzinim vai sniegt tos tieši Jums ērtā formā (attiecas uz tiem personas datiem, kurus esat sniedzis un tie tikuši apstrādāti automātiski uz līguma vai piekrišanas pamata);

• iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm;

• jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu.

Gadījumos, kad uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tiek pārkāptas Jūsu tiesības saistībā ar datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (vairāk informācijas https://www.dvi.gov.lv/lv), iesniedzot sūdzību. Pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas mēs iesakām sazināties ar mums pa e-pastu info@mangouw.eu, lai atrastu piemērotu problēmas risinājumu.

Jūs varat izmantot augstāk minētās tiesības un/vai iesniegt sūdzību, sazinoties ar MANGO pa e-pastu info@mangouw.eu . MANGO, saņemot Jūsu pieprasījumu un veiksmīgi pārbaudot Jūsu identitāti, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas un verifikācijas procedūras pabeigšanas sniegs Jums informāciju par veiktajām darbībām, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu, MANGO ir tiesības pagarināt viena mēneša termiņu vēl par diviem mēnešiem, par to informējot Jūs ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas, norādot iemeslus šādam pagarinājumam.

14. MŪSU KONTAKTI

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar šo Politiku vai ir pieprasījumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums:

• sūtot vēstuli uz pasta adresi: A. Čaka iela 70-50, Rīga, LV-1011, Latvija

• zvanot uz tālruni: +371 6111 2162

• sūtot e-pastu uz: info@mangouw.eu.

15. CITI NOTEIKUMI

MANGO var atjaunināt politiku jebkurā laikā. MANGO informēs Klientus par jaunumiem, ievietojot tīmekļa vietnē jaunu Politikas versiju kopā ar pēdējo izmaiņu datumu. Klienti apstiprina, ka, turpinot lietot šo vietni pēc minētajiem atjauninājumiem, viņi neiebilst pret veiktajām izmaiņām.

Ja kāds no Politikas noteikumiem tiek uzskatīts par nederīgu vai nepiemērojamu, šis noteikums neietekmē pārējo Politikas noteikumu likumību un spēkā esamību.

Šī Politika ir piemērojama no tās publicēšanas tīmekļa vietnē datuma.